Els abanderats i els cordonistes    

    Anys 1903 a 1919  

      1910
Sr. Juan Bofill
      1911
Sr. Emmanuel Vicens
      1912
Sr. José Cuchillo
Sr. Corsini i Sr. Prat
1903
Sr. José M. Pujol
Sr. Francisco de P. Canals i Sr. Fernando Cervera
  1913
Sr. Juan Bofill
Sr. Enrique Mir i Sr. S. Cervera
1904
Sr. José Prat
Sr. Enrique Mir i Sr. José Sevil
  1914
Sr. Diego Gómez
Sr. Ricardo de Vilallonga i Sr. S. Cervera
1905
Sr. José Prat
Alcalde de Tarragona
  1915
Sr. Manuel Font
Sr. Mir i Sr. Batlle
1906
Sr. Ramon Salas Ricomà
Fundador i President de la Germandat
Sr. Cuchillo i Sr. Vicens
  1916
Sr. Roberto Guasch
Alcalde de Tarragona
Sr. Luis Corsini i Sr. Manuel de Peñarrubia
1907
El Marqués de Griny
Sr. Ignacio Batlle i Sr. Ricardo de Vilallonga
  1917
Sr. Antonio de Veciana
Diputat a Corts
Sr. Antonio Holguera i Sr. Martín Güell
1908
Sr. Enrique
Jutge Municipal de Tarragona
Sr. Ruiz Porta i Sr. Cuchillo
  1918
Sr. Monteverde,
Regidor de l’Ajuntament de Tarragona
Sr. Luis Soler i Sr. Manuel de Peñarrubia
1909
Sr. Luis Corsini
Enginyer en Cap d’Obres Públiques
Sr. Ganoral i Sr. Pujol
  1919
Sr. Cabestany
Enginyer en Cap d’Obres Públiques
Sr. Diego Gómez i Sr. José MĒ Pujol

    Anys 1920 a 1939 inici full  

1920
Sr. Luis Soler
Sr. Rodolfo Roca i Sr. Lorenzo de Cereceda
  1930  
1921
Sr. Ramón de Morenes,
Comte de l’Asalto i Gran d’Espanya
Sr. José Prats Prats i Sr. Antonio Musolas
  1931
Sr. José MĒ Casabó
Sr. José Alaveu
Director del Banc d’Espanya a Tar-ragona
Sr. Francisco Gómez de Menbrillera,
Enginyer en Cap d’Obres Públiques.
1922
Sr. José Prats Prats,
Diputat Provincial
Sr. Martín Güell Brunet i Sr. Sertorio Alaix,
con-signatari de Vaixells
  1932
1933
1934
Durant aquests tres anys, la processó se celebrà pel claustre i interior de la Catedral.

Els portants possiblement foren directius de l’Entitat.

1923
Sr. Marqués de Muller
Sr. Enrique Mir i Sr. Antonio Musolas
 
1924
Sr. Martín Güell Brunet
Sr. Pedro March,
metge , i Sr. Sertorio Alaix, consig-natari de Vaixells
 
1925
Sr. Pablo Olivé Sanromá,
(per rigurós dol, la va dur el Sr. Luis Villarroel)
Sr. Fernando Roig i Sr. Manuel Orthí
  1935 Directius de la Germandat
1926     1936 La processó se celebrà per l’interior de la Catedral
1927
Sr. Sanz
Tinent Coronel d’Enginyers
  1937 La processó no es va celebrar (guerra civil espanyola)
1928 La processó no es va celebrar degut a la pluja   1938 La processó no es va celebrar (guerra civil espanyola)
1929
Sr. Manuel Pedrol
Sr. Benigno Dalmau i Sr. José Masó
  1939
Sr. José MĒ Fontana,
Cap Provincial de la FET i de les JONS
El Sr. Governador Civil de Tarragona i el Sr. Comandant de Marina de Tarragona

    Anys 1940 a 1959 inici full  

1940
Sr. Pedro Gil Moreno de Mora
Sr. Javier de Muller i Sr. Santiago Gramunt i Subiela
  1950
Sr. Pedro Gual Cano
(en substitució del seu pare Pedro Gual Villalbí)
Sr. Luis i Sr. Carlos Ahumada Gual
1941
Sr. Joaquín Bau Nolla
Sr. Antonio Prat Ferrando i Sr. Luis de Muller y de Ferrer
  1951
Sr. Luis de Foranda Gómez,
Gentilhome de sa Majestat
Sr. Felipe de Salvador y de Solá i Sr. José María Fernández de Cañete y Cuadrado,

Cavallers del Reial Cos de la Noblesa de Catalunya
1942
Sr. Juan Bautista García
Sr. Luis Arias i Sr. Luis Sedó
  1952
Sr. Emilio Mateu Mateu
Sr. Joaquín Gonsalbez Roca i Sr. Manuel Rimbau Fontanals
1943
Sr. Juan Creus Cañellas
Sr. José María Tarrasa Alvira i Sr. Tomás García Rebull
  1953
Sr. Antonio Iturmendi
Sr. José MĒ Sentís i Sr. Antonio Prat Ferrando
1944 Sr. Miguel Menéndez Broneta,
Director General de Ports i Senyals Marítimes
Sr. Marqués de Muller i Sr. Eduardo Serrano Suñer
  1954
Sr. Juan Antonio Parera
1945
Sr. Pablo Olivé Sanromá
Sr. Jaime Gousart Novell,
Director del Banc Mercantil i Sr. José María Roig Gasol
  1955
Sr. José María Fábregas Cisteré
Sr. José Porres Navarro i Sr. Juan Solé Caralt
1946
Sr. Arturo Pardiñes Magarolas
Sr. Pablo Olivé Sanromá i Sr. Antonio Ferrer Casas
  1956
Sr. Antonio Segon Gay
Sr. Mateo Molleví Rivera i Sr. José Pascual Graneri
1947
Sr. Eduardo Romeu Poch,
en representació del Sr. José Torres Baixeras, Presi-dent del Consell d’Administració de Automóviles y Transportes, SA
Sr. José MĒ Torres Millan i Sr. Fernando Savín Coria,
Conseller i Apoderat respectivament, de l’es-mentada societat
  1957
Sr. Juan Cid Estorach,
Secretari del Tribunal de Contraban i Defraudació de Barcelona
Sr. Octavio Cid Estorach i Sr. Fermín Lapuente Moreno

Alts funcionaris del Cos Tècnic de Duanes
1948
Sr. ángel B. Sanz
  1958
Sr. José María de Porcioles Colomer
1949
Sr. Francisco Figuerola Ferrer
Sr. Enrique Corbella Guanse i Sr. Eduardo Baixauli Morales,
Jutge Municipal de Tarragona
  1959
Sr. Juan Creus Cañellas

    Anys 1960 a 1979 inici full  

1960
Sr. Fernando Herrero Tejedor,
Delegat Nacional de Provincies, Conseller Nacional i Procurador a Corts
Sr. Francico Aromir Torrellas
Conseller Nacional, Pro-curador a Corts i Delegat Provincial de Sindicats i Sr. Alejandro Sanvicente Samá, Fiscal de la Audiència.
  1970
Sr. Agustín Tarrés Roure
Sr. Alejandro Aranaz Sanz i Sr. Baudilio Reixes Gavaldá
1961
Sr. José Macian Pérez,
Ministre-Lletrat del Tribunal de Comptes
  1971
Sr. Marcelino García Llauradó,
Sots-President de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona
Sr. Jaime Plana Elias i Sr. Javier García Cirera
1962
Sr. Víctor Merelo de Barberá,
President de la Junta Provincial de la Lluita contra el Càncer i consignatari de Vaixells
Sr. Ignacio Navarro Octavio de Toledo,
Vice-cònsul d’Anglaterra i Sr. Pablo Cocurny
  1972
Sr. Enrique Penalba Sedó
Sr. Luis Penalba Sedó i Carlos Penalba Sedó
1963
Sr. Eduardo Baixauli Morales,
Jutge Municipal de Tarragona i President de l’Institut Musical
Sr. Arturo Baixauli Morales i Sr. Rafael Bauxauli Morales
  1973 Sr. Alberto Heras Salgas
Sr. Juan Olivé Martí i Sr. Antonio de Echevarría Cervera
1964
Sr. León Barbier Gesti
Sr. José María Cañellas Ruiz de Velasco i Sr. Pedro Lloret Carbó
  1974
Sr. David Corbella Barrios,
Director de la Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial de Madrid
Sr. Juan García Marqués i Sr. José Juanjomartí Blanch
1965
Sr. Juan Manuel Romeu Sanromá,
Consignatari de Vaixells i President del Sindicat de la Marina Mercant
Sr. Fernando Boada Aragonés
consignatari de Vai-xells i cònsul de Suècia, i Sr. Antonio Jané Morera, consignatari de Vaixells i cònsul de Grècia.
  1975
Sr. Josep Llobet Tapias
Sr. Josep Casamitjana Costa i Sr. Albert Magaro-las Orteu
1966
Sr. Salvador Farrarons Graupere,
President de la Federació de Mutualitats de Catalunya i Balears
Sr. Jaime Franci Bordoy i Sr. Ramón Brull Figueras,

Membres de la directiva de la Federació de Mutualitats
  1976
Sr. Francisco Vives Andreu,
President de la Unió d’Empresaris de la Federació Sindical Provincial de Comerç de Tarragona
Sr. Fernando Fernández Mesa i Sr. Juan Roset Mestre
1967
Sr. Alberto Fatsini Saún,
Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta
Sr. Ramón Jornet Sabaté i Sr. Fernando Porres Bel,
Regidors de l’esmentat Ajuntament
  1977
Sr. Jordi Fleix Pujol
Sr. Mezquida i Sr. Solé Montalá
1968
Sr. Miguel Nolla Barceló
Cap de medicina interna de l’Institut médico-quirúrgic de la Creu Roja de Tarragona
Sr. Rafael Orozco Delclós i Sr. Pedro Mallafré Gime-no
  1978
Sr. Antonio Segarra Morera
Sr. José M. Franqués Rovira i Sr. Juan Martínez Martínez
1969
Sr. José Argilaga Subirats,
Cap de clínica de l’Institut Pere Mata de Reus
Sr. Agustí Tarrés Roure i Sr. José Solé Armengol
  1979
Sr. José Creus Ferrando
Sr. Juan Vila Tintoré i Sr. Rafel Gabriel Costa

    Anys 1980 a 1999 inici full  

1980
Sr. Javier Artal Murillo
Sr. Manuel Fonte Fábregas i Sr. Alberto Vallvé Navarro
  1990
Sr. Ramón Mas Vives,
President d’Honor de la Germandat
Sr. Josep Mas Curto i Sra. Sílvia Mas Fort
1981
Sr. Bernabé Martí Llauradó,
Membre de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona
Sr. Miguel Andreu Bernadó i Sr. Manuel Fonte Fábregas
(en substitució del Sr. Francisco Sariol Martínez per malaltia d’aquest)
  1991
Sr. Antón Munné Estopiñá,
Vicepresident de la Diputació de Tarragona
Sr. Josep María Musté Folch i Sr. Ramón Cardús Llatzé,
Diputats
1982
Sr. Juan Ramon Martorell Comas,
President de l’Associació de Magatzemistes de Fustes de Tarragona
Sr. Javier Vallvé Navarro i Sr. Antonio Martorell Comas
  1992
Sr. Josep Antón Burgasé Rabinat,
Regidor de l’Ajuntament de Tarragona i Diputat Provin-cial
Sr. Manel Rivera Moral i Sr. Francesc Díez Ral
1983
Sr. Enric Solé Piñol
Sr. Florencio Gasulla i Sr. Rafael Tatay Durán
  1993
Sr. Ramon Gras Vidal,
President del Col·legi de Camins, Canals i Ports de la Demarcació de Tarragona
Sr. Leonardo Carcolé Galea i Sr. Ramon Juanola Subirana
                          (processó suspesa per la pluja)
1984
Sr. Alejandro Penalba Sedó
Sr. Juan María Galofré Saumell i Pedro Antonio Clua Monegal
  1994
Sr. Ramon Gras Vidal,
President del Col·legi de Camins, Canals i Ports de la Demarcació de Tarragona
Sr. Leonardo Carcolé Galea i Sr. Ramon Juanola Subirana
1985
Sr. Jaime Andreu Cuéllar,
President del Gremi d’Artesans Forners de Tarra-gona i Província
Sr. José Descarrega Piñol i Sr. José Rabasó Brunet,
Membres de la directiva del Gremi esmentat
  1995
Sr. Joan Aregio Navarro,
Delegat Territorial de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya a Tarragona
Sr. Esteve Guardiola Osca i Sr. Manel Sanromá Lu-cía
1986
Sr. Manuel Pau Recasens Grasas
Sra. Marta Recasens Alsina i Sra. Sónia Reca-sens Alsina
  1996
Sr. Jesús Martín García,
President de la Societat d’Estudis Econòmics
Sr. Joan Basora Robert i Sr. Jacint Romeu Masip,
Vocals de l’esmentada Societat
1987
Sr. Santiago Camós Costa,
Delegat a Tarragona de la Consellería d’Economía i Finances de la Generalitat de Catalunya
Sr. Arnald Saura Mirandes i Sr. Francesc Alsina Vinyeta
  1997
Sr. Ricardo Climent Merelo
Sr. José Antonio Serrano Punyet i Sr. Antoni Figuerola Martorell
1988
Sr. Lluís Badía Chancho
Sr. Matías Palau Sanahuja i Sr. Joan Basora Robert
  1998
Sr. Pere Grau Valls
Sr. Joan Lacorte Quintillá i Sr. Joan Ramon Martorell Comas
1989
Sr. Josep Maldonado Gili,
Delegat Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona
Sra. María Jesús Vilá Segarra i Sr. Joan Planes Güell
  1999
Sr. Jordi Miquel Sendra Vellvé
Sr. Josep Joaquím Sendra Vellvé i Sra. Maria del Mar Sendra Vellvé

    Anys 2000 a 2019 inici full  

2000
Sr. Luis Maestre Oliva,
President del Col·legi Industrial d’Enginyers de Cata-lunya a la demarcació de Tarragona
Sr. Abelardo Freijanes Parada i Sr. Rafael Mutlló Pàmies
  2010
Sr. Anton Valero Solanellas,
Sr. Pere Pau Mallafré Gagicao i Sr. Xavier Andreu Tubella
2001
Sr. Rafael Sanromà Manent
Sr. Eduard Sanromà López i Sr. Xavier Pérez Andreu
  2011
Sr. Antón Ballvé Mariné
Sr. Albert Punyet Blanco i Sr. Marxerac Martínez Martí
2002 La processó no es va celebrar degut a la pluja   2012
Hble. Sr. Jordi Jané Guasch
Sr. Pere Granados Carrillo i Sr. Joan Basora Robert
2003
Sr. Josep Poblet Tous
Sr. Albert Vallvé Navarro i Sr. Alfred Ventosa Carulla
  2013
Il·lm. Sr. Jordi Sierra Viu
Sra. Marta Maymús Colomar i Sr. Pablo da Silva Fernando
2004
Sr. Jaume Martí Suchs
Sr. Jaume Sáez Millan i Sr. Adolf Quetcuti Carce-ller
  2014
Sr. Jordi Miquel Sendra Vellvé
Sr. Erik Sendra Kastman i Sr. Eduard Pahissa Sendra
2005
Sr. Urbano Rifaterra Espallargas
Sr. Urbano Rifaterra Casamitjana i Sr. Francesc Marcos Aixalà
  2015
Il·lm. Sr. Josep Poblet Tous
Sra. Marta Ventura Navarro i Sra. Ana Ventura Navarro
2006
Sr. Francesc Blasco Martorell,
President del Col·legi de Graduats Socials de Tarra-gona.
Sra. Bibiana Cotano Martín i Sra. Anna M. Asamà Esteve
  2016
Sr. Francisco García Segarra
i els seus dos fills Sr. Francisco i Sr. Lluís García i Colet
2007
Sr. Magí Mejías Sendra,
Sr. Joan Ramon Mejías Sendra i Sr. Joaquim Mejías Sendra
  2017
Il·lm. Sr. Joaquín María Albisu Fernáz de Arcaya
Sr. Germán Aranda León i Sr. Luis Felipe Rey Cabieses
2008
Sr. Andreu Muñoz Melgar,
Sr. Marcel Pallejà Blai i Sr. Jesús Blanco Calvo
  2018
Il·lm. Sr. Eusebi Campdepadrós i Pucurull
Secretari Primer de la Mesa del Parlament de Cata-lunya
Ramon Maria Sans i Ballart i Pere Grau i Valls
2009
Sr. Antoni Vives Sendra,
Sr. Anton Vives Grau i Sra. Susana Vives Grau
  2019
 

    Anys 2020 a inici full  

2020
La processó no es va celebrar degut a la pandèmia del COVID-19