Els portants del Sant Crist    

Els portants del Sant Crist tenen la missió concreta de portar la venerada imatge, propietat de la nostra entitat, que es troba dipositada a l’església de Sant Francesc, obsequiada a la Germandat per l’associat Sr. Martín Marías Magriñá el mes de novembre de l’any 1939. La seva activitat és ben primerenca dins dels actes de la Setmana Santa, ja que participen en els viacrucis que la Germandat organitza per l’interior de l’esmentada església cada diumenge de quaresma al vespre.

Els antecedents de l’actual grup els trobem en la «Sección de Caballeros Portantes del Santo Cristo» creada l’any 1946 amb la finalitat de vetllar i portar la imatge en tots els actes en que participés. El nombre de cavallers era limitat a 12 i calia haver estat membre de la directiva per poder accedir a tal condició; les baixes eren cobertes, per mèrits entre els sol·licitants. La secció tenia un president i un secretari.

La modificació estatutària de l’any 1985, que intentà modernitzar el funcionament de la Germandat, va dissoldre la secció i els seus membres passaren a dependre de la vocalia de portants, igual que la resta de grups. Estatutàriament la secció no estava definida enlloc i la seva creació s’emparava en un dels articles dels estatuts de l’any 1941, el qual preveia la creació de tantes seccions com es cregués oportú per a la bona marxa de la Germandat.

El funcionament de l’antiga secció es regulava a través d’un reglament d’ordre intern de l’any 1946, en el qual, tal com s’ha indicat, es determinava entre altres coses, que per ser-ne membre calia haver estat directiu, tenir més de 20 anys d’edat i «observar una conducta intachable como corresponde a todo buen católico» El reglament establia de manera indirecta la convocatòria de reunions, de les quals s’estendria l’acta corresponent. També s’establia la possibilitat de fixar una quota per als seus membres, amb la finalitat de tenir una caixa pròpia. En un dels articles es fixava que la directiva de l’Entitat podia dissoldre-la quan ho estimés oportú.

A la secció i al seu funcionament parcialment autònom, es deu la reforma i millora dutes a terme el 1953 a la fornícula de Sant Francesc on hi havia el Crist de la Germandat. La ubicació de la fornícula fou canviada l’any 1961 i se’n construí una de nova: l’actual. Novament les despeses de decoració anaren a càrrec dels membres de la secció.
Actualment són 20 els germans que componen aquest grup, l’activitat del qual queda recollida en un reglament d’ordre intern aprovat al novembre de 1995 (modificació de l’anterior de l’any 1993), en el qual es fixa que els portants tindran cura de la imatge, vetllaran per la seva conservació i estat, i els correspondrà, així mateix, realitzar els trasllats de la imatge quan convingui.

Per pertànyer a aquest col·lectiu, a part de ser membre de la Germandat, tan sols cal ser major d’edat i acceptar i acomplir allò que n’estableix el reglament.

La seva participació, a més del viacrucis dels diumenges de quaresma esmentats, se centra en la desfilada-processional del Dimarts Sant i en el viacrucis matinal del Divendres Sant.